ประวัติองค์กร
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
พระยาภิรมย์ภักดี
ผู้ก่อตั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โดยเริ่มจากเนื้อที่ 9 ไร่เศษ ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท มีพนักงาน 100 กว่าคน ผลิตโซดาได้วันละ 100 โหล เบียร์วันละ 50โหล บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนาด้านการผลิต จนเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันแยกออกเป็นสำนักงานใหญ่ ทำหน้าที่ด้านการบริหารแต่เพียงอย่างเดียว และได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 9 สาขา ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้น คือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สาขาปทุมธานี
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สาขาปทุมธานี เป็นโรงงานแห่งที่ 2
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 9 ซ.ใจเอื้อ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 บนเนื้อที่ 127 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2544 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น บริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,860 ล้านบาท มีจำนวนพนักงานประมาณ 600 คน มีเนื้อที่ในการผลิตประมาณ 25 ไร่
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด จะจัดจำหน่ายให้กับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่าย ที่จำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่จะหน่ายสินค้าภายในประเทศ ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายประมาณ 80 ราย (ในเขตพื้นที่ )
นโยบายบริษัท
มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
นโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนป้องกัน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะ “ชุมชนคือส่วนหนึ่งของเรา”
2. สนับสนุนการพัฒนาผู้ด้วยโอกาสในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของสังคม
5. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต
6. จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
8. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติและพร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชน
นโยบาย ด้านพลังงาน
บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน เนื่องจากมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นความสำคัญให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน โดยร่วมกันคิดร่วมกันทำให้เกิดการลดการใช้พลังงาน จึงกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานดังนี้
1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร
4. บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่ได้รับจากระบบการจัดการพลังงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนต่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ และอื่นๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงาน บรรลุตามเป้าหมาย
6. บริษัทฯ โดยคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานจะทำการทบทวนปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนิน การด้านอนุรักษ์พลังงานทุกปี รวมทั้งจะผลักดันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งสื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้าใจและร่วมใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะอบรมให้ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง จิตสำนึกอย่างสม่ำเสมอ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
เนื่องด้วยบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน และเป้าหมายของเรา คือ “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” พนักงานทุกคนคือ หัวใจของงานและทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และโรคจากการทำงานทั้งในงานและนอกงาน รวมทั้งเป็นการดูแลสุขภาพอนามัย ชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ทุกคน
ดังนั้นบริษัท ฯ จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมจากฉบับที่ลงนามโดยคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2540 ดังนี้
จะดำเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องมีหน้าที่และเป็นผู้นำ พนักงาน ทุกคนต้องรับทราบ ให้ความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยฯ
นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร
เนื่องด้วย บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000, GMP & HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์ โซดา - น้ำดื่ม และระบบมาตรฐาน NSF. สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มทั้งนี้เพื่อควบคุมสุขลักษณะความสะอาด และความปลอดภัยในกระบวน การผลิต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าแก่ลูกค้า ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางใน การดำเนินงานที่ชัดเจนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ของอาหารดังนี้
“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค”