ร่วมงานกับปทุมธานี
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานควบคุมคุณภาพ
รับสมัครถึงวันที่31 กรกฎาคม 2561
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

- รายงานผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกระบวนการผลิต

 

คุณสมบัติ

- วุฒิปวส. สาขาเคมีอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและการควบคุม เทคนิคการผลิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากช่วงมัธยมจบสายวิทย์-คณิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- เพศหญิง

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

- สามารถทำงานเป็นกะได้

สนใจสามารถมาสมัครได้ที่ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 2 ซ.ใจเอื้อ ม.9 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5982070-95 ต่อ171

สมัครงาน
นักบัญชี (บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด)
รับสมัครถึงวันที่31 สิงหาคม 2561
จำนวน1 อัตรา

ลักษณะงาน 

1. ลงบันทึกรายการตั้งหนี้การค้า และบันทึกรายการตัดชำระหนี้   
2. จัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
3. จัดทำรายงานการขาย  รายงานกำไรส่วนเพิ่ม รายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ เปรียบเทียบผลดำเนินงาน      
4. จัดทำงบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน By SKU, งบกระแสเงินสด. วิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำงบประมาณประจำปีและครึ่งปี    
5. วิเคราะห์กำไรส่วนเพิ่มและผลประกอบการ วิเคราะห์เทียบผลดำเนินการจริงเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมเปรียบเทียบข้อแต่งต่างราคามาตรฐานจริงกับราคาที่เกิดขึ้นของต้นทุนผลิต         
6. จัดทำรายงานสนับสนุนบัญชีส่วนกลาง
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
• เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• อายุ 25– 45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, บัญชีบริหาร, บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านบัญชี 2-10 ปี
• มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี / ธุรกิจในภาพรวม
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีความรอบคอบ สามารถทำงานเป็น teamwork และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 

สมัครงาน