ร่วมงานกับปทุมธานี
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
นักบัญชี
รับสมัครถึงวันที่29 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน1 อัตรา
-ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน
-จัดทำและควบคุมรายการรับ-จ่ายเงินสดย่อย
-จัดทำรายงานกระทบเงินสดย่อยคงเหลือ การจ่ายเช็ค
-จัดทำระบบงานลูกหนี้ ตรวจสอบรายการรับชำระจากลูกหนี้พร้อมออกใบเส็จรับเงิน
-จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สมัครงาน