ร่วมงานกับปทุมธานี
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วิศวกรเครื่องกล(การบรรจุ) จ.ปทุมธานี
รับสมัครถึงวันที่31 ธันวาคม 2561
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบรรจุเบียร์, โซดา-น้ำดื่ม
2. งานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายการบรรจุเบียร์, โซดา-น้ำดื่ม
3. งานกำหนดมาตรฐานและงานฐานข้อมูลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายการบรรจุเบียร์, โซดา-น้ำดื่ม
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 24 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
• ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี

สมัครงาน
วิศวกรเครื่องกล (จ.ปทุมธานี)
รับสมัครถึงวันที่31 ธันวาคม 2561
จำนวน1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ออกแบบและดูแลการทำงานระบบเครื่องกลการผลิตและระบบต้นกำลัง
  2. ตรวจสอบและออกแบบมาตรการซ่อมบำรุง
  3. ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน โครงการติดตั้งเครื่องจักรการผลิตต่างๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 24 - 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
สมัครงาน