ร่วมงานกับปทุมธานี
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
นักบัญชี (บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด)
รับสมัครถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน1 อัตรา

หน้าทื่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำรายงานกระทบยอดเจ้าหนี้ประจำเดือน
 2. ลงบันทึกรายการตั้งหนี้การค้าและบันทึกรายการตัดชำระหนี้
 3. รวบรวมเอกสารและบันทึกรายการซื้อ ขาย โอนทรัพย์สิน ตลอดจนคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
 4. จัดทำงบกระทบยอดทรัพย์สิน และสินค้าระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและลดลง
 5. รวบรวมรายละเอียดมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและลดลง
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ 22-26 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, บัญชีบริหาร, บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี / ธุรกิจในภาพรวม
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบคอบ สามารถทำงานเป็น teamwork และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สมัครงาน