ร่วมงานกับปทุมธานี
บริวเวอรี่
เราให้ความสำคัญกับความสามารถส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ของพนักงานและองค์กร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานควบคุมคุณภาพ
รับสมัครถึงวันที่25 กันยายน 2563
จำนวน1 อัตรา
1.วิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต วิเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิต
2.ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิต
3.จดบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์
สมัครงาน
ช่างเทคนิค
รับสมัครถึงวันที่25 กันยายน 2563
จำนวน1 อัตรา
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า คอนโทรล ไฟฟ้าแรงสุง
2.ซ่อมบำรุงเครื่องแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ สำนักงาน
3.ปฏิบัติงานซ่อม-ตรวจเช็คอะไหล่
4.ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์
สมัครงาน
พนักงานคลังสินค้า(ปวส. ทั่วไป)
รับสมัครถึงวันที่25 กันยายน 2563
จำนวน1 อัตรา
1.ตัดจ่ายโซดา-น้ำดื่มในระบบSAP และออกใบผ่าน
2.ทำStock ประจำวันโซดา-น้ำดื่ม
3.เพิ่มสิทธิขวดลังโซดา-น้ำดื่ม
4.ติดต่อCSC ให้พิมพ์ใบสั่งซื้อให้ลูกค้าเป็นรายเอเย่นต์
สมัครงาน
นักบัญชี (ประจำ จ.ปทุมธานี)
รับสมัครถึงวันที่30 กันยายน 2563
จำนวน1 อัตรา
จัดทำรายงาน,ยื่นแบบเอกสารกับกรมสรรพากรในส่วนของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล,ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กระทบรายการกับบัญชีแยกประเภท
จัดเรียงใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย
ตรวจสอบใบกำกับภาษี และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
จัดทำรายละเอียดกระทบความแตกต่างระหว่าง ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภงด.50
สมัครงาน